Raadpleeg uw planningen: Klant | Medewerker

FR | NL

faq

Een vraag of een speciaal verzoek?

Aarzel niet om ons te contacteren. Ons team zal snel reageren.

Om toegang te krijgen tot mijn account op de website van 2b1, wat zijn mijn username en password ?

Voor al onze medewerkers zijn de persoonlijke nummers de volgende :
- Username is een getal met 5 cijfers beginnend met 1xxxx en hernomen op het contract rechts van login
- Password is het nummer van het personeelsregister dat je ook bovenaan in het kader op het contract terugvindt.

Indien het je niet zou lukken om in te loggen , gelieve dit te melden per e-mail op info@tobeone.be Nieuwe opdrachten die werden geregistreerd in het systeem zijn zichtbaar op de 2b1 website binnen de 12uur na hun registratie. Elke geregistreerde pretatie wordt aangegeven bij de Dimona.

Voor welk soort werk nemen jullie personeel in dienst?

2b1 is gespecialiseerd in personeelsversterking in de grote distributiesector. Onze teams werken voor de distributeur zelf of voor hun leveranciers.

Onze verschillende opdrachten hebben betrekking tot alle beroepen van de detailhandel (aanvulwerk, montage van gondelhoofd of blitz, kassawerk, prijscontrole of productbeveiliging).

Is het vast personeel?

In uitzondering van enkele arbeiders door ons in dienst genomen voor onbepaalde duur, zijn alle contracten opgemaakt door 2b1 geldig voor maximum 1 dag en dit voor occasionele medewerkers. Wij bieden werk aan deze medewerkers afhankelijk van hun beschikbaarheden, zij kunnen deze aanvaarden of weigeren zonder zich te moeten verantwoorden. Hier zit de wederzijdse soepelheid van deze soort samenwerking.

Het spreekt voor zich dat alle aanvaarde prestaties ook uitgevoerd moeten worden.

Wanneer worden wij betaald?

Al de opgemaakte contracten worden verzameld op het einde van de maand, gecontroleerd, gesorteerd en elektronisch verstuurd via een specifiek programma naar ons sociaal secretariaat, Group S. Deze stuurt ons dan een bankbestand op dat wij op onze beurt controleren, valideren en naar onze bank ING versturen. Wij worden uiterlijk de zevende werkdag die het eind van de maand volgt gedebiteerd. Het is belangrijk te weten dat tussen sommige banken de overschrijvingen 1 à 3 dagen in beslag nemen.

Aan welk tarief worden wij betaald?

Al onze bedienden vallen onder het paritair comité 200. Deze collectieve conventie heeft minimale wettelijke barema’s voorzien die wij volgen. Deze barema’s variëren volgens de leeftijd van de medewerker. De categorie 1 is hier van toepassing.

In functie van het aantal gewerkte uren en dus ook van het totaal bedrag van de verloning, zal het sociaal secretariaat bedrijfsvoorheffing afhouden.

In het loon zijn eveneens enkel en dubbel vakantiegeld inbegrepen (prorata temporis) die niet jaarlijks maar maandelijks uitbetaald worden.

Is er een groot verschil tussen het bruto- en nettoloon?

Verassend genoeg niet.
Bij 2b1, voor occasionele medewerkers, wordt het enkele en dubbele vakantiegeld maand na maand betaald, zonder te wachten op de maand juni.
Het nettoloon komt dus meestal sterk overeen met het brutoloon.

Houden jullie bedrijfsvoorheffing af op het loon?

Wij hebben de keuze gemaakt om aan ons sociaal secretariaat te vragen om de bedrijfsvoorheffing af te houden die overeenstemt met het aantal gewerkte uren bij 2b1 in de betreffende maand. Het doel hiervan is om elke negatieve fiscale verassing te vermijden. Indien het aantal gewerkte uren beperkt is zal de afhouding van de voorheffing ook beperkt zijn.
De medewerkers die andere werkgevers hebben melden dit beter. Wij b stellen hen dan een specifieke loonsbehandeling voor.

Hebben wij recht op de uitbetaling van feestdagen?

In ons werkreglement staat het volgende:
- BasisprincipesDe uitbetaling van de feestdagen is enkel van toepassing voor de bedienden die meer dan 15 dagen voor 2b1 hebben gewerkt gedurende de 30 dagen die voorafgaan op de feestdag. Deze uitbetaling wordt door 2b1 betaald als hij de laatste werkgever is vóór deze feestdag.
- Toepassingsmodaliteit
Gezien het aantal gewerkte dagen in de 30 dagen die de feestdag voorafgaan en rekening houdend dat deze periode van 30 dagen tot 2 periodes kunnen lopen van maandelijkse uitbetalingen, is het sociaal secretariaat momenteel niet in staat om uit te maken welke bediende recht heeft op de uitbetaling van een feestdag. De rekening moet dus handmatig gemaakt worden.
Deze rekening wordt gemaakt op aanvraag van de werkgevers binnen de 60 dagen die volgen op de feestdag waarvoor een regularisatie aangevraagd wordt.
Deze aanvraag wordt enkel in acht genomen indien de werknemer een attest kan voorleggen of een verklaring op eer waarin staat dat 2b1 de enige werkgever is in die periode EN de laatste werkgever was vóór de feestdag.
In boven vermeld geval zal 2b1 de feestdag betalen. Het gemiddelde aantal gewerkte uren per dag wordt dan betaald.

Gaat het om officiële lonen?

Al de uitgevoerde prestaties bij 2b1 worden dagelijks opgenomen in de Dimona (onmiddelijke verklaring van tewerkstelling). Wat betekent dat de RSZ elke ochtend op de hoogte is van de namen van de mensen die voor 2b1 werken.
Zowel deze registratie als de uitbetaling gebeuren officieel.

Is 2b1 een interimbureau?

Neen. 2b1 stelt geen personeel ter beschikking. 2b1 blijft de enige werkgever van haar medewerkers gedurende de hele periode van hun prestaties bij 2b1.
Dit geeft de mogelijkheid aan de occasionele bedienden van 2b1 om voor verschillende soorten klanten te werken, zonder enig probleem, afhankelijk van de collectieve conventies die verschillend kunnen zijn.

Wat gebeurt er als ik ziek ben?
In dit geval, is het uw mutualiteit die de eventuele kosten voor haar rekening neemt.

Wat gebeurt er als ik te laat kom of als ik het werk vroeger of later gedaan heb?

Indien voor uitzonderlijke redenen de prestatie niet uitgevoerd kan worden tijdens de opgegeven uren (en de pauzes) op het contract, is het belangrijk om de juiste gewerkte uren duidelijk te vermelden op het contract dat u getekend terugstuurt naar het agentschap. Wij wijzigen de uren in ons systeem zodat iedereen betaald wordt voor de werkelijk gepresteerde uren.

Wat moet ik op het contract invullen?

Vóór de prestatie krijgt u 2 exemplaren van uw contract. Beide exemplaren moeten ondertekend zijn voor de start van de opdracht. U bent verplicht deze bij te hebben om aan te kunnen tonen dat u gebonden bent aan een arbeidsovereenkomst. Het eerste exemplaar is voor u en kan u houden. Aan het einde van de prestatie moet één getekend en ingevuld exemplaar naar 2b1 worden teruggestuurd. U vermeldt de eventuele uurwijzigingen, het aantal afgelegde kilometers tussen woon- en werkplaats, of het forfaitaire bedrag waarop u recht heeft indien dit niet vermeld is.

In sommige gevallen vermeldt u andere kosten (bij degustaties van producten bijvoorbeeld).

In ieder geval moeten getekende contracten binnengebracht worden op het einde van de maand, ook al zijn er geen wijzigingen die moeten aangebracht worden.
Indien uw arbeidsovereenkomst niet ondertekend is kunnen de prestaties niet uitbetaald worden.

Ik heb een ongeval gehad op weg naar mijn werk. Is 2b1 verzekerd voor dit soort risico?

2b1 is verzekerd voor alle lichamelijke letsels die op de werkplaats of onderweg naar de werkplaats gebeuren. De verzekering van 2b1 dekt geen schade aan voertuigen.

Het is belangrijk om te weten dat de terugbetaling van de vervoerskosten een deel van jouw benzine of olie dekt en het andere de slijtage van de auto, verzekeringen, enz...

Is er hoop op een contract van onbepaalde duur bij 2b1?

Het antwoord hierop is jammer genoeg neen. De prestaties die 2b1 aan zijn personeel voorstelt zijn occasioneel. Zowel 2b1 als zijn medewerkers kunnen enkel hopen dat deze prestaties regelmatig worden of dat de uren elke maand stijgen, maar dit zal niets veranderen aan het feit dat de prestaties bij 2b1 occasioneel zijn en gebaseerd op dagcontracten.

Is er een minimumleeftijd om bij 2b1 te kunnen werken?

2b1 stelt zeer zelden opdrachten voor aan medewerkers jonger dan 18 jaar.
Eerst en vooral omdat er administratieve complicaties aan verbonden zijn en ten tweede, omdat het loon voorzien volgens het wettelijk barema voor medewerkers jonger dan 18 jaar, niet zo aantrekkelijk is.

Indien wij bij 2b1 werken, is dit dan onder een studentenstatuut?

Alle werknemers van 2b1 worden op dezelfde basis behandeld, met werknemerslasten, RSZ enz...
Er is dus geen studentenstatuut.
Er moet niettemin een onderscheid gemaakt worden tussen het statuut van een student die werkt en het contract dat hem bindt met een werkgever. Het studentenstatuut houdt in dat de student niet meer dan een bepaald aantal uren mag werken of niet meer dan een bepaald bedrag per jaar mag verdienen, anders kan hij zijn studentenstatuut verliezen ofwel deze van persoon ten laste van zijn ouders. Wat het fiscale gevolg is van de verloning.

Is er een uniform voorzien?

Bepaalde opdrachten of klanten eisen dat het werk dat voor hen gedaan wordt in een bepaalde outfit gebeurt: promoacties waar het accent ligt op de visibiliteit, enz.
Het ter beschikking stellen van deze uniformen houdt enerzijds in dat de medewerker er zich toe verplicht het volledige uniform te dragen- dit is een belangrijk element van de prestatie- en dat hij deze volledig en in goede staat aan het agentschap moet terug bezorgen.
Indien een uniform voorzien is, wordt dit steeds vermeld bij het voorstellen van de prestatie.

Ben ik verplicht een opdracht te aanvaarden?

Neen. 2b1 stelt enkel opdrachten voor. Indien u de prestatie niet wilt of niet kan uitvoeren bent u helemaal vrij deze te weigeren zonder u op enige manier te moeten verantwoorden.
De contractuele akkoorden die 2b1 en haar medewerker verbinden bestaan enkel gedurende de prestatie.
Indien u het werk daarentegen aanvaardt en de prestatie op uw naam gezet wordt, bestaat er vanaf dat ogenblik een overeenkomst met alle verplichtingen vandien, voor beide partijen.

Heeft men recht op de betaling van eco-cheques?

Al de medewerkers van 2b1 hebben recht op eco-cheques voor een som waarvan het belang varieert in functie van de gepresteerde werkduur in de loop van het jaar dat voorafgaat. Omwille van veiligheidsredenen is het voor ons onmogelijk deze eco-cheques per post te versturen en het is ons niet toegestaan de betreffende som te storten. Deze cheques kunnen individueel opgehaald worden tijdens de kantooruren op het kantoor (tussen 9u00 en 13u00 en 14u00 en 17u).

Worden mijn vervoerskosten terugbetaald?

De vervoerskosten worden op 2 manieren terugbetaald:
Binnen de grote steden, krijgen de medewerkers die in deze stad wonen, een forfait die de prijs van het openbaar vervoer dekt.
Voor de prestaties buiten de grote agglomeraties, worden de kilometers momenteel vergoed aan 0,22 €/km.
Het is belangrijk te weten dat deze terugbetaling van een gunstig belastingstelsel geniet, in de mate dat deze niet valt onder de belastbare massa aangezien het hier gaat om een ‘terugbetaling van kosten voorgeschoten door de werknemer’.

Wanneer krijg ik mijn loonfiche of mijn 281.10 fiche?

De loonfiches worden maandelijks verstuurd na afloop van de maand waarin de prestaties plaatsvonden.

De fiche 281.10 is een fiche die jaarlijks verstuurd wordt en die nodig is om de belastingaangifte in te vullen. Het sociaal secretariaat maakt dit elk jaar (maart-april) op en bij ontvangst stuurt 2b1 deze op zijn beurt naar de medewerkers. Deze fiches worden gewoonlijk vroeg genoeg verstuurd zodat u uw aangifte kan invullen en binnenbrengen bij de fiscale administratie tegen eind juni van elk jaar.

Wat kan ik doen om mijn gepresteerde uren bij 2b1 te doen stijgen?

Ook hier is er geen wonder. Het volstaat om volgende menselijke en professionele kwaliteiten samen te brengen: betrouwbaarheid – beschikbaarheid – exactheid - pro-activiteit - goed humeur – enthousiasme – professionalisme – communicatief zijn...

In de winkels waar ik werk, moeten de bedienden of arbeiders 1 keer per jaar een medisch onderzoek ondergaan. Is dit ook verplicht voor de medewerkers van 2b1?

Neen. De medewerkers van 2b1 zijn geregistreerd onder het PC 200. Geen enkel medisch onderzoek is hieraan verbonden. Dit zijnde, onze klanten zullen altijd wensen dat onze medewerkers de elementaire regels toepassen wat de hygiëne betreft, alsook het respect voor andermans. Moest dit niet het geval zijn, dan hebben onze klanten toch het recht om ons een aanpassing te vragen door hen geen medewerkers meer voor te stellen voor de betreffende opdrachten.

Indien ik een prestatie bij 2b1 aanvaard, verlies ik dan mijn werkloosheidsuitkeringen?

Neen, in tegendeel. Door een prestatie bij 2b1 te aanvaarden toont u uw wil om werk te vinden.
Enkel de gewerkte dag bij 2b1 zal niet gedekt worden door de werkloosheidsuitkering.
Teneinde deze rechten te behouden vult 2b1 regelmatig administratieve documenten in zoals C4, C131 a of b enz...

Waar kan ik het arbeidsreglement raadplegen?

Het arbeidsreglement is beschikbaar op het kantoor waar het uithangt in de vergaderzaal. U kan het reglement ook raadplegen via deze link

Moet ik mijn arbeidsovereenkomst bij hebben tijdens mijn opdracht?

Ja. Hoewel u beschikt over een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (afgekort Dimona), blijft het verplicht de arbeidsovereenkomst bij zich te hebben en vergemakkelijkt dit ook een eventuele controle. Het is ABSOLUUT NOODZAKELIJK dat deze overeenkomst ondertekend wordt voor de aanvang van de opdracht. Dit is een verplichting die door u moet nageleefd worden. In het geval dat de overeenkomst niet door u ondertekend is, kan een controleur ervan uitgaan dat de overeenkomst ongeldig is en dit als zwartwerk beschouwen, met alle gevolgen van dien voor de werknemer.
Eén exemplaar zal vervolledigd of verbeterd worden met kilometers, onkosten en eventueel de aangepaste werkuren en op het einde van de maand teruggestuurd worden naar het kantoor.

Wat moet ik verstaan onder « electronische verzending van de sociale documenten » ?

Al de officiële documenten, zoals de loonfiche, fiche 281.10, individuele afrekening, zullen direct door ons sociaal secretariaat (Group S) verzonden worden naar het e-mailadres vermeld op de inschrijvingsfiche. Net zoals in het verleden, zal 2b1 geen copie bewaren van deze documenten. Indien u een duplicaat nodig zou hebben, zal dit mogelijk zijn mits betaling van de kosten voor deze herdruk. Indien een medewerker van e-mailadres verandert, is het noodzakelijk dit binnen de kortste termijnen te melden bij 2b1.

AVG, quid ?

In het kader van AVG, worden alle gegevens gebruikt door 2b1 met het hoogste vertrouwelijkheid behandeld.
Niemand kan toegang hebben op uw persoonlijke gegevens buiten 2b1.

Uw persoonlijke gegevens die we nodig hebben om de betaling uit te voeren zijn gestuurd naar ons sociaal secretariaat (Group S) via een veilige link.
Group S volgt ook een strikt vertrouwelijkheid handvest.
Bij het inschrijven op onze website, loopt u geen enkel risico dat uw gegevens verwerkt of verspreiden worden. Deze dienen enkel voor de betaling van uw salaris.

Op onze website, heeft de werknemer enkel toegang op zijn eigen gegevens en opdrachten via een code en persoonlijk password.

De loonfiche worden per email gestuurd.